Zelená úsporám 2014 – konečně efektivní?

zelená úsporám

Zelená úsporám. Dlouho diskutovaný projekt Ministerstva životního prostředí, jehož záměrem byla úspora energie a obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech formou státních dotací na jejich rekonstrukce. Původně velmi dobře zamýšlený záměr se ale změnil v semeniště podvodů, jelikož ne každý měl na příspěvek od státu nárok. Nakonec byl projekt z důvodu prošetřování policie i velkého neustupujícího zájmu občanů zastaven.

Jak vypadá Nová zelená úsporám?

Nový program Zelená úsporám si má ale na podvodníky posvítit a zpřísnit jak kritéria pro samotné získání dotace, tak i kontroly prováděných úprav a rekonstrukcí u jednotlivých žadatelů. Rovněž sankce a penalizace za porušení pravidel jsou přísnější.

V letošním roce se program státních dotací bude vztahovat pouze na rodinné domy, na bytové domy nebyly vyhlášeny výzvy.

Další novinkou je, že pro Moravskoslezský a Ústecký kraj, které jsou na tom z hlediska životního prostředí nejhůře, byly stanoveny zvýhodněné parametry podporovaných zrealizovaných opatření. Dotace je v tomto případě navýšena o 10 % oproti jiným krajům ČR.

V letošním roce bude za tímto účelem uvolněna částka ve výši 1,9 mld. korun.

Na co se Nová zelená úsporám (NZÚ) vztahuje?

Oblast podpory se soustřeďuje jednak na snížení energetické náročnosti, tedy rekonstrukci stávajících staveb, resp. zateplení fasád, výměna oken, instalace nuceného větrání či solárních kolektorů, a jednak na výstavbu nových rodinných domů splňujících nízkou energetickou náročností (pasivní domy).

Aby byla novostavba označena za pasivní dům, musí splňovat řadu přísných kritérií:

 • využití obnovitelných zdrojů energie;
 • využití úsporných zdrojů světla a spotřebičů;
 • kompaktní tvar domu;
 • kvalitní okna a zateplení domu;
 • nucené větrání se zpětným získáváním tepla a mnoho dalších.

V neposlední řadě pak chtějí uvolněné peníze využít i k efektivnějšímu využití zdrojů energie.

Jak úspěšně získat dotaci?

Abyste mohli úspěšně zažádat o dotaci, nechte si nejprve vypracovat odborný posudek od projektanta či energetického specialisty složený z energetického posudku a projektové dokumentace.

Dále je třeba projednat své stavební plány s příslušným stavebním úřadem, aby Vám udělil povolení k rekonstrukci či výstavbě. Projektant, který vám vypracoval odborný posudek, by Vám měl rovněž pomoci s vyplněním tzv. krycího listu technických parametrů.

Na oficiálních stránkách NZÚ si pak vyplníte elektronicky žádost o podporu. Po vyplnění žádosti si ji vytiskněte a doručte na adresu Státního fondu životního prostřeedí ČR spolu s následujícími dokumenty:

 • podepsaný formulář žádosti o podporu;
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem;
 • list vlastnictví, ne starší než 90 dní;
 • u právnických osob či fyzických podnikajících osob doklad o právní subjektivitě,
 • pokud Vás zastupuje třetí osoba, plnou moc s úředně ověřenými podpisy,
 • v případě, že váš rodinný dům vlastní více vlastníků, souhlasné prohlášení všech vlastníků,
 • odborný posudek zpracovaný projektantem a energetickým specialistou,
 • průkaz energetické náročnosti budovy (pouze pro oblast A a B),
 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrtený energetickým specialistou,
 • dokumenty k veřejné podpoře (pouze pro podnikatele, jsou-li naplněny znaky veřejné podpory),
 • doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Fond Vaši žádost přezkoumá a v případě nedostatků Vás zkontaktuje, v opačném případě Vás bude písemně informovat o akceptování žádosti. Pak už je zbývá objednat si technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, vybrat si pro stavbu či rekonstrukci ze Seznamu výrobků a dodavatelů schválených programem NZÚ. Na závěr dojde k vyhodnocení žádosti a bude-li shledáno jako bezchybné, bude zaregistrováno a obdržíte Rozhodnutí od poskytnutí dotace, která Vám bude do 90 dnů od doručení rozhodnutí vyplacena.

Fotografie publikována se svolením craifreedom/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,