Zakladatelské dokumenty obchodních korporací II.

měny

V našem předešlém díle o zakladatelských listinách jsme si již řekli, že zakladatelské dokumenty jsou „Alma Mater“ všech nově vznikajících společností. Tedy společností, které se musejí založit úplně od prvopočátku. Nastínili jsme si, jak to vypadá u společností s ručením omezeným, a dnes nás čekají akciové společnosti, jež jsou mnohem specifičtější a také složitější. Tak hurá do toho.

Definice akciové společnosti

Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným je akciová společnost ryze kapitálovou společností, neboť její společníci, tedy akcionáři, mají jen a pouze uhrazovací povinnost. To znamená, že sice splatí své zakladatelské vklady v podobě nákupu akcií, ale dále již žádným způsobem neručí za závazky společnosti.

Ale příliš málo je v povědomí veřejnosti, že po zániku společnosti likvidací ručí i akcionáři za závazky společnosti, a to do výše svých podílů na likvidačním zůstatku. Ale ani o korunu více.

Žádným způsobem není zákonem omezen počet akcií na jednu osobu či společnost a je umožněno jejich zcela volné „zcizování“, pokud tato skutečnost ve stanovách není nijak omezena či přímo určena. To znamená, že pokud vnitřní stanovy společnosti nestanoví omezení pro převoditelnost akcií na jméno, mohou si s nimi jejich majitelé nakládat dle svého uvážení. Je potřeba zároveň dodat, že není možné stanovami vyloučit převoditelnost akcií. Akcie jsou ze zákona volně prodejné a společnost nemá právo žádným způsobem vyloučit jejich obchodování. Tím by se totiž vytratila pravá podstata akcií.

Náležitosti zakladatelské smlouvy

Nu, a nyní nás konečně čeká to nejdůležitější, náležitosti zakladatelských dokumentů. Již jsme si řekli v předešlém článku, že se velmi překrývají společné znaky stanov a zakladatelské listiny (smlouvy). Avšak, zatímco se v zakladatelské smlouvě uvádí navrhovaný základní kapitál, ve stanovách je již povinností uvést reálný základní kapitál. Takže, náležitosti, které musí zakladatelská smlouva obsahovat pro akceptaci obchodním rejstříkem:

 • firma;
 • sídlo;
 • předmět podnikání;
 • navrhovaný základní kapitál;
 • počet akcií s jejich jmenovitou hodnotou;
 • podoba akcií;
 • kolik akcií který zakladatel upisuje;
 • za jaký emisní kurs jsou akcie upisovány;
 • způsob a lhůta pro splacení emisního kursu;
 • jakým vkladem bude emisní kurs splacen;
 • je-li splácen emisní kurs nepeněžitým vkladem:
  • jeho určení;
  • způsob splacení;
  • přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou;
  • určení správce vkladu;
  • návrh stanov.

Náležitosti stanov

Stanovy jsou pro akciovou společnost nedílnou součástí založení. Pokud společnost s ručením omezením může své stanovy zahrnout do společenské smlouvy, tak akciová společnost je musí mít zvlášť. Důvod? Za prvé to tak ukládá zákon. A za druhé to, co nemusí být v zakladatelské smlouvě, musí být ve stanovách. Avšak jejich „nástřel“ je potřeba zahrnout do zakladatelské listiny. A co tedy stanovy stimulují?

 • omezení, ale ne vyloučení převoditelnosti akcií na jméno;
 • pravidla pro zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci společnosti;
 • určení vydání prioritních akcií a s tím související práva, povinnosti a omezení „prioritního akcionáře“;
 • pravidla pro vydávání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií;
 • určení splatnosti dividend a tantiém ve lhůtě jiné než tři měsíce ode dne přijetí usnesení valné hromady;
 • určení lhůty pro konání valných hromad;
 • konkretizace průběhu valných hromad;
 • podrobnosti oznamování konání VH;
 • omezení práva představenstva jednat jménem společnosti;
 • odejmutí práva představenstva rozhodovat o použití rezervního fondu;
 • stanovení, že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada;
 • zpřísnění zákazu konkurence pro členy představenstva nad rámec zákonné úpravy;

Jak je to dál se stanovami?

Tak, již jsme si řekli, že návrh stanov je nedílnou součástí zakladatelské listiny. Teď nám ještě zbývá si říci, že jsou schvalovány buď na ustavující valné hromadě nebo na základně rozhodnutí zakladatelů.

Pokud jde o schvalování na valné hromadě, využívá se tento způsob především při veřejné nabídce, tj. při sukcesivním založení společnosti, které si vysvětlíme v dalším navazujícím článku.

Ohledně rozhodnutí zakladatelů se jedná o něco jako valnou hromadu, zde mluvíme o simultánním založení, které si též popíšeme a do detailu rozebereme v některém z následujících článků, tak abychom vás příliš nezahltili informacemi hned nyní.

Co je jinak týče stanov, jedná se o regulační prvek každé akciové společnosti, který upravuje vnitřní poměry a fungování společnosti po celou její existenci v obchodním světě. Je potřeba si tedy pamatovat, že není možné založit akciovou společnost bez existence návrhu a poté reálných stanov společnosti. Žádný obchodní rejstřík akciovou korporaci bez těchto podmínek nezapíše a společnost nikdy nezačne pro obchodní svět existovat. Bez zakladatelské listiny a stanov bude akciová společnost pouze vaším snem.

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,