Pozor! Novela daňových zákonů?

Forografie publikována se svolením FrameAngel/FreeDigitalPhotos.net

V současnosti se projednává novela daňových zákonů, která by měla přinést změnu v otázce výdajů, tedy nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jaké změny by nám zákon v okamžiku schválení přinesl?

Novela zákona o daních z příjmů by měla s 1. lednem 2015 přinést změny, které se budou týkat daňově uznatelných výdajů a § 24 zákona o daních z příjmů. Zdali zákon projde, není ještě rozhodnuto, neboť návrh novely nyní prošel třetím čtením a čeká na projednávání Senátem. Dnešní hlavní otázkou je, jaké změny by nám novela přinesla.

Vypořádání práva stavby a zůstatková cena

V § 24 odstavci 2 zákona o daních z příjmů by mělo dojít k „doplnění režimu uplatnění zůstatkové ceny odpisovaného hmotného majetku pro vypořádání práva stavby“.

Vysvětlení přinášíme v pochopitelném shrnutí: V okamžiku, kdy se převádí právo stavby ze stavebníka na vlastníka pozemku, je pořizovací cena za právo stavby uplatňována jako daňově uznatelný náklad. Částka nákladu je zaúčtována v účetnictví.

Finanční leasing na pracovní cestě

S 1. lednem roku 2014 vešla v účinnost změna § 21d zákona o daních z příjmů. Tento změněný paragraf nyní stanovuje, že na finanční leasing se § 24 odstavec 2 písmeno k) nevztahuje. Leasing tedy nemůže být uváděn jako daňově uznatelný výdaj.

Budoucí novela by však ustanovovala, že v okamžiku, kdy poplatník na své služební cestě uskutečněné vozidlem pořízeným na leasing, může tento leasing uplatnit jako výdaj.

Daň z nabytí nemovitých věcí v případě manželů

Prodávají-li manželé nemovitou věc, kterou mají ve společném jmění, příjem, který za prodej získají, zdaňuje jen jeden z manželů, a to v souladu s § 24 odstavec 2 písmeno u) zákona o daních z příjmů.

Novela by tuto situaci doplnila, že ten manžel, který bude příjem danit, si může tuto daň uvést jako daňově uznatelný výdaj. Ten manžel může jako daňový výdaj uplatnit i daň z nabytí nemovitých věcí, kterou zaplatil druhý manžel.

Znění zákona o daních z příjmů a § 24 odstavce 2 a přeúčtování

Nové znění §24 uvádí, že daňově uznatelným výdajem či nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů:

„Výdaje/náklady, které nejsou výdaji (čili náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících; obdobně postupují poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří nevedou účetnictví.“

O co vlastně jde?

V podstatě jde o to, že výdaj vynaložený poplatníkem, který ale není výdajem na dosažení zajištění nebo udržení příjmů. Zároveň však dojde k jeho proplacení jiným poplatníkem, pak jde o daňově uznatelný výdaj.

Otázkou teď je, zdali s 1. lednem 2015 nabude tato novela účinnosti.

Fotografie publikována se svolením FrameAngel/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,