Nový občanský zákoník – problematika podnájmu

ID-100247773

Nový občanský zákoník, který vyšel v platnost 1. 1. 2014, s sebou přináší spoustu změn v oblasti bydlení. V minulém příspěvku jsme se bavili o novinkách a úpravách týkajících se nájmu. Dnes se zaměříme na problematiku podnájmu.

 Jak to platilo dosud?

Do podnájmu jsme dosud mohli přenechat byt nebo jeho část další osobě pouze s písemným souhlasem majitele, a to jak na dobu vymezenou, tak i na dobu neurčitou. Pokud byla dohoda uzavřena na dobu neurčitou, podnájem zanikl automaticky se zánikem nájmu. Zároveň se na podnájemce nevztahovalo právo na náhradní ubytování v podnájmu po skončení uvedeného podnájmu.

Podnájemní smlouva musela být vyhotovena rovněž v písemné formě. Pokud nebyla některá z výše uvedených podmínek splněna, byla tato akce označena za neplatnou a zároveň ji mohl majitel bytu považovat jako hrubé porušení povinností nájemce a vypovědět nájemní smlouvu.

Jaké změny přináší novela?

§ 2274 mluví jasně. „Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se použije přiměřeně.“ V případě, že ale v bytě sám trvale nebydlí, může podnajmout byt nebo jeho část třetí osobě pouze se souhlasem majitele bytu, to písemné podobě, jako tomu bylo dosud ve všech případech.

I podnájemní smlouva musí obsahovat určité náležitosti. Je nutné, aby v ní bylo přesně specifikováno vymezení bytu, resp. jeho části, která bude reálně přenechána do podnájmu. Měla by rovněž obsahovat práva a povinnosti obou smluvních stran, včetně výše úplaty za pobyt, doby podnájmu a důvodů pro vypovězení smlouvy. Pokud některé z těchto důvodů neuvedete, může ať už podnájemce nebo podnajímatel kdykoliv vypovědět smlouvu bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Pokud se tato změna nelíbí pronajímateli, lze toto ustanovení samozřejmě obejít. Při uzavření smlouvy o nájmu by se musel jednoznačně s nájemcem dohodnout, že je v daném bytě přísný zákaz podnájmu dalším osobám a vyspecifikovat to i v nájemní smlouvě.

Pokud by nájemce i přesto přenechal byt nebo jeho část do podnájmu další osobě, hrubě by tím porušil své povinnosti a pronajímatel by měl právo okamžitě nájemní smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Jediné, co zůstalo neměnné, je doba trvání podnájemní smlouvy, tedy, že ji lze uzavřít buď na dobu vymezenou podnájemní smlouvou, nebo na dobu neurčitou, která končí spolu se zánikem smlouvy o nájmu.

Pozor na výjimky!

Ne vždy ale můžete uzavřít podnájemní smlouvu, i kdybyste o to sami stáli! Pokud je Váš byt družstevní, tzn. že majitelem bytu je družstvo a vy zde vystupuje sám jako nájemce, nemůžete byt pronajmout další osobě, nýbrž pouze podnajmout.

Pokud jste naopak výlučným vlastníkem bytu, můžete byt pouze pronajmout. Podnájem je v tomto případě vyloučen.

Fotografie publikována se souhlasem Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,