Nový občanský zákoník – otázka dědictví

dědictví

Dědické právo je jednou z oblastí, která se nevyhnula změnám souvisejícím s rekodifikací práva, tedy s novelou občanského zákoníku. Změny tak reagovaly na čím dál častější kritiku veřejnosti zejména z důvodu nedostatku respektu vůči vůli zůstavitele, preferencí dědiců před zůstavitelem či nepředvídatelnosti práva pro zůstavitele. Jaké změny nám tedy přináší?

Dědit může nově i náhradník

Jednou ze změn, které provází nový občanský zákoník, je i možnost dědit i pro náhradníky. Týká se to případu, kdy dědic zemře nebo z nějakého důvodu odmítne pozůstalost. V takovém případě si zůstavitel stanoví náhradníka, který bude dědit.

Dědická smlouva

Vedle závěti je možné nově uzavřít i tzv. dědickou smlouvu. Tato smlouva se uzavírá s dědicem ještě za života a v rámci ní je možné se domluvit, jaký konkrétní majetek dědic obdrží. Smlouva má formu veřejné listiny a může jí uzavřít pouze plně svéprávná osoba starší 18ti let. Pokud se jedná o osobu nesváprávnou, je potřeba souhlas opatrovníka.

Zvýšení počtu skupin dědiců

Místo 4 skupin dědiců, které byly v dosavadním zákoně povolávány, přináší NOZ nové dělení dědiců, označovaných jako 6 tříd dědiců. Nově tam tak přibyli zůstavitelovi praprarodiče a sestřenice a bratranci. Pokud nebudou dědit žádné z povolaných osob, připadne automaticky pozůstalost státu. Usnadní to tak případy, kdy se jedná o dědictví po českých občanech žijících v zahraničí, kteří nemají žádné dědice.

Dědí se i dluhy

Bohužel dědictví nebude již otázka pouze nově nabytého majetku, ale i dluhů v plném rozsahu, které po zůstavitelovi zůstaly. Dosud platilo, že musel dědic hradit dluhy zůstavitele pouze do výše nabytého dědictví, ale v praxi se stávalo, že předmětem pozůstalosti byly je ty věci, které museli dědicové přiznat, jako jsou nemovitosti, vklady na účtech, cenné papíry apod., ale zbývající věci, mnohdy i hodnotné sumy (starožitnosti, šperky,…), mohli utajit. Tato změna byla provedena za účelem ochrany věřitelů. Naopak tato novinka může uškodit dědicům, kteří požadovaný dluh budou muset splatit, zvláště pak v případě, že zděděný majetek nebude dosahovat výše uvedeného dluhu.

Dědictví s podmínkami

Nově si také zůstavitel bude moci ve své závěti stanovit podmínky, za kterých dědic obdrží pozůstalost, například dosažení vysokoškolského vzdělání aj.. Pokud dědic nesplní požadované podmínky, ztrácí nárok na dědictví.

Odkaz

V neposlední řadě je třeba rovněž zmínit i novinku v podobě tzv. odkazu. Nově může zůstavitel totiž dědicům nařídit, aby odkazovníkovi vydali určitou věc z pozůstalosti. Výhodou odkazu je, že odkazovník není dědic, tedy se na něj nepřevádí i případné dluhy. Pouze musí přežít onoho zůstavitele.

Fotografie publikována se svolením Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,