Nový občanský zákoník – jak se změnily práva spotřebitelů?

zákon

Nový občanský zákoník přinesl spolu se začátkem roku spoustu změn. Jednou z nich jsou i změny týkající se oblasti práv a ochrany spotřebitelů. A co všechno se změnilo?

Revoluční změna – elektronické uzavírání smluv

Asi nejzásadnější změnou v oblasti spotřebitelských smluv je jejich možnost uzavření elektronickou formou. Vzhledem k současném trendu provádět obchody elektronicky, přinesl Nový občanský zákoník změny týkající se uzavírání spotřebitelských smluv, a to jak písemnou, tak i elektronickou formou. Snaží se tím oběma smluvním stranám poskytnout co nejvíce pohodlí a svobody při uskutečňování obchodu.

Větší práva a ochrana pro spotřebitele

Podle §419 je „spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samotného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“. Tím nám prakticky naznačuje, že je spotřebitel při uskutečňování obchodu tou slabší stranou, která potřebuje větší ochranu. Týká se to zejména možností odstoupení od smlouvy, například, že spotřebitel nemusí uvádět, z jakého důvodu chce od dané smlouvy odstoupit.

Změnila se lhůta, po kterou tak spotřebitel mohl činit. Dosud platilo, že jste mohli vypovědět smlouvu do 14 dnů, ale v uvedené lhůtě muselo být odstoupení doručeno přímo k podnikateli. Nově postačí, když do 14 dnů písemné odstoupení odešlete. Poté začně běžet další 14denní lhůta na vrácení zboží. Pokud navíc vy jako spotřebitel nebudete o možnosti práv odstoupení od smlouvy informováni, prodlouží se vám tato lhůta až o jeden rok.

Další změna, která je ku prospěchu spotřebitelů, je, že v případě, že odstoupíte-li od smlouvy a vrátíte zboží, obchodník vám musí vrátit náklady na prvotní dopravu zboží.

Problematika zakázaných ujednání

Zakázaná ujednání, neboli „ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele“ (§ 1813), mají budoucnost sečtenou. Novela občanského zákoníku totiž obsahuje výčet zakázaných jednání, které, pokud budou ve spotřebitelské smlouvě uvedeny, nebude na ně v případném sporu mezi smluvními stranami pohlíženo, a všeobecně všechna ujednání, která se lze vyložit více způsoby, budou vykládána ve prospěch spotřebitele. Jedná se například o ujednání, která:

  • „vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy;
  • spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli;
  • umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí;
  • zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoliv;
  • zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní lhůty apod.“

Veškerý výčet pro informaci naleznete v § 1814 NOZ. Problematikou ochrany spotřebitele se v novém občanském zákoníku zabývají jinak § 1810 – 1867.

Fotografie publikována se svolením suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,