Neznalost zákona neomlouvá

překážka

Pod pojmem překážky v práci se asi nejčastěji představíme nutnost ranního vstávání, dojíždění nebo dlouhá pracovní doba. Ale tyto překážky jsou pouze v naší hlavě, nikoliv v zákoníku práce. S jakými překážkami v práci se můžete v praxi setkat, ať už na straně zaměstnavatele nebo na naší straně – straně zaměstnanců?

Překážky na straně zaměstnavatele

§191 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) stanovuje překážky v práci na straně zaměstnavatele jako:

 • postoje;
 • přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí;
 • jiné překážky v práci.

Co ale tyto body představují? Pokud je překážka na straně zaměstnavatele uvedená jako postoj, jedná se o situaci, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat na přechodnou dobu práci způsobenou poruchou na stroji, kterou nezavinil, chybnými pracovními podklady, závadou způsobenou v dodávce surovin nebo jinými provozními příčinami. Pokud není převeden dočasně na jinou práci, nebo s ní nesouhlasí, může po zaměstnavateli požadovat náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Pokud se jedná o přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí, znamená to, že zaměstnanci, který z výše uvedených důvodů nemůže vykonávat svou práci, náleží náhrada mzdy ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku. Pokud dojde k přerušení práce z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů (uvedená překážka musí splňovat následující přírodní podmínky – dešťové nebo sněhové srážky, vysoký vítr, příliš nízké nebo příliš vysoké teploty, námraza, náledí,…), můžete být na jinou práci převeden pouze, pokud s tím sami souhlasíte. V případě živelní události, kdy může a nemusí dojít k události způsobené vlivem přírodních sil (protržení hráze), vás zaměstnavatel může převést na jinou práci, aniž by k tomu potřeboval souhlas. Pouze, pokud je dočasná práce platově ohodnocena nížší sazbou, máte právo požadovat doplatek ke mzdě do výše vašeho průměrného výdělku.

Za jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele považují případy, kdy zaměstnavatel neplní svou povinnost vyplývající z pracovního poměru – např. přidělení práce zaměstnanci ode dne vzniku pracovního poměru, nebo v důsledku chybně provedené organizační změny, nebo když zrušil zaměstnancovu pozici dříve, než danému zaměstnanci uběhne výpovědní lhůta. V takovém případě má zaměstnanec právo na náhradu ve výši 100 % průměrného výdělku.

Pokud cítíte, že se vás tento třetí bod týká, dejte si pozor. V praxi je velmi časté, že se zaměstnavatelé snaží toto obcházet a nutí vás například k přijetí neplaceného volna apod. Na to ale nemají právo, o neplacené volno si můžete zažádat pouze vy a dobrovolně. Nenechte se tedy zatlačit ke zdi.

Překážky na straně zaměstnance

Překážky na straně zaměstnance znamenají, že z důvodu nějaké závažné události nejste schopni vykonávat svou práci a máte nárok na pracovní volno, aniž byste museli čerpat dovolenou. Tyto překážky se dělí do pěti skupin:

 • důležité osobní překážky;
 • mateřská a rodičovská dovolená;
 • jiné důležité osobní překážky;
 • překážky z důvodu obecného zájmu;
 • překážky v práci z důvodu školení a jiné formy přípravy nebo studia.

Mezi důležité osobní překážky můžeme zařadit nařízenou karanténu, dočasnou pracovní neschopnost, potřebu ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti aj. Pokud jste si takových překážek vědomi, je nutné zaměstnavatele informovat včas.

Překážku v podobě mateřské či rodičovské dovolené nemusíme příliš představovat. Mateřská dovolená se čerpá po dobu 28 týdnů v případě narození jednoho dítě a 37 týdnů v případě narození dvojčat či vícerčat. Datum nástupu si může zvolit zaměstnankyně, ale obvykle to bývá 8 až 6 týdnů před plánovaným porodem. Rovněž má právo si zažádat i o rodičovskou dovolenou, která následuje po skončení mateřské dovolené, může trvat maximálně po dobu 3 let.

Do kategorie jiné důležité osobní překážky patří vyšetření lékařem, pracovně-lékařská prohlídka či jiné vyšetření související s výkonem práce, přerušení dopravního provozu (zde ale nemáte nárok na náhradu mzdy), svatba zaměstnance (maximálně po dobu 2 dnů s tím, že proplacen bude pouze jeden den). V případě, že se jedná o svatbu dětí zaměstnance, má rovněž právo na náhradní volno po dobu 1 dne s náhradou mzdy. Pokud se ale vdává či žení rodič zaměstnance, má právo na náhradní volno bez náhrady mzdy. Dále sem patří narození dítěte, úmrtí rodinného příslušníka, pohřeb spoluzaměstnance, přestěhování (bez náhrady mzdy) či doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení při náhlém onemocnění či úrazu.

Co se týká méně obvyklých překážek z důvodu obecného zájmu, dělí se na tři další podskupiny:

 • z důvodu výkonu veřejných funkcí – např. funkce poslance, senátora, člena zastupitelstva – v takovém případě mají právo pro výkon své funkce na pracovní volno max. po dobu 2 pracovních dnů v daném kalendářním roce.
 • z důvodu občanských povinností – např. svědci, tlumočníci, soudní znalci a jiné osoby předvolané k jednání u soudu, úřadu,…, při pomoci při požární ochraně nebo při poskytnutí první pomoci.
 • z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu – tedy úkonů uvedených v §203 pracovního zákoníku.

Poslední překážkou ze strany zaměstnance jsou pak překážky z důvodu školení či studia. Na pracovní volno s náhradou mzdy máte nárok v případě, že se jedná o školení či studium za účelem zvyšování kvalifikace.

Fotografie publikována se svolením digitalart / FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,